The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To jackart: Stańczyki (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=757760)

MCorto 06-19-2009 06:42 AM

To jackart: Stańczyki
 
Witam

Sprawdziłem na wszelki wypadek - Stańczyki leżą w województwie Warmińsko mazurskim :)

Pozdrawiam
Maciek


All times are GMT. The time now is 02:28 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.