The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To jhm: fietske (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=967453)

BennyV 05-20-2020 04:52 PM

To jhm: fietske
 
Bedankt. Het fietske en mezelf stellen het goed. Morgen fietsen we van Borgerhout naar Mechelen. Het is altijd grappig als zo van die wielertoersiten met spannende pakskes en een blitse fiets ons zien afkomen op ons krakkemikskes!

B:)


All times are GMT. The time now is 06:16 PM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.