The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To jhm: Niet gevonden ... (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=972384)

PaulVDV 10-21-2021 08:50 PM

To jhm: Niet gevonden ...
 
Wel bedankt John,


Vreemd. Ik heb nochtans naar alle foto's van Kortrijk gekeken vooraleer ik besloot mijn versie te plaatsen.
Ik heb jouw foto van deze fontein niet gevonden.
Heb je die misschien in een WS getoond ? Maar ook daar heb ik gekeken.

Ik heb maar één andere foto van de fontein gevonden.
Die was van John Mortier (mortijo) en was een totaal andere foto.

Vele groeten,
Paul


All times are GMT. The time now is 09:59 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.