The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To jdurbas: :-) (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=79424)

Peeotr 03-05-2005 01:14 AM

To jdurbas: :-)
 
Jarku

dzięku za słowa. Myślę jednak osobiście, że osobno te zdjęcia są za słabe... ;-) ale razem - mają konsekwencję w kolorze, miejscu... no i tworzą trochę zabawną sytuację

Piotr


All times are GMT. The time now is 03:34 PM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.